• Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Otto Torells gata 16, 432 44 Varberg​

0340-697457

WEST Stadgar

DEFINITION

Med studentförening menas en ideell förening till vilka studenter frivilligt kan ansluta sig genom medlemskap för att uppnå en social samhörighet, erhålla förmåner och rättigheter samt svara för skyldigheter.

 

MÅL OCH INRIKTNING

Varbergs Studentförening har som främsta syfte att verka för att utveckla, stimulera och upprätthålla en tilltalande och seriös atmosfär för de eftergymnasialt studerande vid Campus Varberg vilket omfattar de sociala frågorna.

 

Varbergs Studentförening skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla högskolestudenter i Varberg oberoende av vilken högskola/universitet den enskilda studenten tillhör.

 

Vidare skall hänsyn tas till var och ens värderingar och föreningen skall vara politiskt obunden och ej knuten till någon specifik högskola/universitet.

 

Varbergs Studentförening skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

 

ÄNDAMÅL

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med en studentförenings mål och inriktning.

 

MEDLEMSKAP

§ 1. Medlem intages i föreningen av styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av inträdesavgift vilket fastställs av Årsmötet. Styrelsen kan ge i uppdrag åt sektioner/kommittéer eller särskild person att intaga medlem.

 

Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antagas att vederbörande inte studerar vid eftergymnasial utbildning vilken inrymmes inom ramarna för Campus Varbergs utlokaliserade utbildningar samt om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

 

Beslut varigenom ansökan om medlemskap avslås fattas av Styrelsen.

 

§ 2. Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen inte betalat föreskriven avgift till föreningen, bestämmer Styrelsen om avgift skall betalas eller ej. Medlem som inte har betalat terminsavgift under två terminer eller medlem som inte betalat årsavgift under ett år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

 

§ 3. Medlemskap upphör vid varje avslutad vårtermin

 

 

§ 4. Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, att medlemmen motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen får tillfälle att yttra sig inom 14 dagar.

 

 

MEDLEM

§ 5. Medlem

a) har rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.

b) har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

c) Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen

d) har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösande av föreningen.

 

§ 6. Medlem skall betala den terminsavgift/årsavgift som bestämts av Årsmötet.

Hedersmedlem är befriad från avgifter.

Medlemskort är personligt, får inte utlånas eller överlåtas, och skall förvaras på ett ansvarsfullt sätt.

Utöver medlemskortet för Varbergs Studentförening skall medlem vara beredd att legitimera sig om så krävs vid exempelvis utnyttjande av för medlemmen framtagna rabatter, förmåner, arrangemang med studentkårslegitimation och identitetshandling och/eller legitimation.

 

§ 7. Medlem har rätt att deltaga i föreningens riktade verksamhet under de former som är vedertagna inom Varbergs Studentförening och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte deltaga i officiella representationstillfällen/tävlingar/uppvisningar och underteckna sig med Varbergs Studentförening utan medgivande av Styrelsen.

Om medlem tillfrågas av respektive Studentkår på respektive högskola/universitet att deltaga i officiella representationstillfällen/tävlingar/uppvisningar bör detta meddelas Styrelsen för kännedom. Vid sådana tillfällen skall det dock tydligt framkomma att medlem inte genomför uppdraget åt Varbergs Studentförening utan åt respektive Studentkår på respektive högskola/universitet.

 

HEDERSMEDLEM

§ 8. Styrelsen har rätt att till Årsmötet lämna förslag på Hedersmedlem i Varbergs Studentförening där det skall framgå av vilka anledningar Hedersmedlemmen skall utses.

Årsmötet beslutar om huruvida föreslagen person/personer skall upptas och utses till Hedersmedlemmar i föreningen eller ej.

 

STYRELSE

§ 9. Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall verka för föreningens framåtskridande samt ta till vara medlemmarnas intressen. Det åligger Styrelsen särskilt:

att tillse att för föreningen bindande regler iakttas

att verkställa av Årsmötet fattade beslut

att planer, leda och förvalta arbetet inom föreningen

att ansvara för och förvalta föreningens medel

att förbereda Årsmötet

 

§ 10. Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter, jämte 1 suppleant

 

§ 11. Styrelseledamöter väljs av Årsmötet för tid som sägs i § 20 bland föreningens röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden till och med nästa Årsmöte.

 

§ 12 Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

 

§ 13 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras.

 

Ordföranden är föreningens officielle representant.

Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt har uppsikt över att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut följs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe.

 

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter åligger på sekreteraren och kassören.

 

Sekreteraren:

att förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten

att föra protokoll över Styrelsens sammanträden

att registrera och förvara skrivelser

att ha tillsyn över att fattade beslut verkställs

att om ordföranden inte bestämmer annat underteckna utgående skrivelser

att förvara kopior av utgående skrivelser

att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse i samarbete med övriga Styrelsen.

 

Kassören:

att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter

att se till att föreningen söker sponsring/bidrag från exempelvis kommun och stat

att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa

att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper

att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare respektive kontrolluppgifter

att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar

att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning

att utarbeta underlag för budget.

 

VERKSAMHETS- RÄKENSKAPSÅR MM

§ 14. Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 maj - 30 april. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

 

REVISION

§ 15. Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes-, vårmötes-, och styrelseprotokoll, medlemsmartikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.

 

SEKTIONER OCH KOMMITTÉER

§ 16. Beslut om bildande eller nedläggning av sektion/kommitté fattas av Styrelsen eller Årsmötet.

Ledningen för varje sektion utövas av en sektions- eller kommittégrupp för en huvudansvarig skall utses och namnges till Styrelsen för föreningen.

Gruppens konstellation är beroende av antalet aktiva i gruppen samt sektionens/kommitténs syfte och mål.

Vidare är gruppen fri att förändras under verksamhetsåret och avsäga sig uppdraget alternativt bli omvald vid nästa Årsmöte för att på så sätt avsluta verksamhets- och räkenskapsår med berörd part.

 

Gruppens sammansättning skall redovisas och hållas uppdaterad för Styrelsen och det skall även framgå i föreningens verksamhetsberättelse vilka personer som under verksamhetsåret arbetat med de olika sektionernas/kommittéernas uppgifter.

 

§ 17. Sektioner/kommittéer förfogar över egen ekonomi, ekonomin utgörs från föreningens ekonomi och belopp fastställs av Styrelsen årligen. Styrelsen har rätt att avslå ekonomiskstöttning för sektioner/kommittéer om föreningens ekonomiska situation upplevs vara ansträngd. Sektioner/kommittéer har inte rätt att utan Styrelsens medgivande ansöka om bidrag/sponsring från exempelvis näringsliv, stat eller kommun.

 

MÖTEN

§ 18. Med föreningen hålls Årsmötet i april. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.

Kallelse jämte dagordning för Årsmöte skall finnas tillgängliga för medlemmarna minst tre veckor före mötet. Minst en vecka före Årsmötet skall även redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen finnas tillgängliga för medlemmarna.

 

§ 19. Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Alla medlemmar har yttranderätt och förslagsrätt.

 

§ 20. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som närvarar på mötet.

 

§ 21. Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt val av rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning för den tiden revisionen avser.

8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tiden revisionen avser.

9. Val av:

a/ Föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande för en tid av 1 år.

b/ Antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 1 år.

c/ En revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte Styrelsens ledamöter deltaga.

d/ Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en skall vara sammankallande.

10. Godkännande av bildande av eventuella sektioner/kommittéer.

11. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

12. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektioner/kommittéer eller röstberättigad medlem minst 10 dagar före mötet.

13. Övriga frågor.

 

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

 

EXTRA MÖTE

§ 22. Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte om sådant möte behövs.

Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte när revisorerna med angivande av skäl så kräver eller när det för ett angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte får den som krävt mötet kalla till detta.

 

Kallelse jämte dagordning för extra möte skall finnas tillgänglig för medlemmarna senast fem dagar före mötet och meddelas genom anslag på relevanta platser.

 

Vid extra möte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.

 

§ 23. Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §19 och §20.

 

BESLUT OCH OMRÖSTNING

§ 24. Beslut fattas med acklamation (ja- eller nejrop) eller efter votering (omröstning) om sådan begärs.

 

Med undantag för de i §25 första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Dock kan enskild medlem begära val med slutna sedlar som då också skall genomföras.

 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag. 

 

STADGEFRÅGOR MM.

§ 25. Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet.

Möte som utlysts för prövning av sådan fråga får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

 

§ 26. I beslut om upplösande av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt välgörande ändamål i Varbergs kommun. Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges de högskolor/universitet vilka har studenter utlokaliserade utbildningar inom ramarna för Campus Varberg.

 

§ 27. Ordförande och sekreteraren skall:

tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

 

 

 

Vision:

 

Vi ska vara en plattform som skapar gemenskap, värde och möjligheter för dig som student under din studietid. Vi ska ha kraft att påverka både internt på Campus Varberg och externt ut mot näringslivet. Vi vill skapa en win-win situation mellan medlemmar, Campus Varberg, näringsliv och Varbergs kommun.